28. septembril loositi kõikide vastanute seast välja õnnelik iPhone 12 Mini võitja. Sel korral naeratas fortuuna Maiken Luudile. Palju õnne!

Pane proovile oma teadmised rohepöördest ja sellega seonduvatest muudatustest meie lähitulevikus.

1. Kui palju tekitab üks inimene hingates aasta jooksul CO2-te?Fun fact: Ainuüksi inimeste hingamisel tekkiv CO2 kasvab rahvastiku juurdekasvu tõttu 29 mln t aastas. See on 2,5 korda rohkem kui kogu Eesti aastane KHG 2020. aastal.
2. Kui palju moodustab Euroopa Liidu KHG heide maailma koguheitest?Fun fact: Euroopa Liidu liikmesriigid on ühiselt vähendanud KHG intensiivsust 2020. aastaks rohkem kui 40% võrreldes 1990. aastaga. Maailma KHG intensiivsus on selle ajaga tõusnud ning selle tippu ei ole veel näha.
3. Milline nimetatud Eesti valdkond on KHG jalajälge suurendanud võrreldes 1990. aastaga?Fun fact: Põlevkivitööstuse jalajälg on aastaks 2020 vähenenud rohkem kui 90% võrreldes 1990. aastaga.
4. Millistel nimetatud riikidel Maailmas ei ole veel kliimaseadust?Fun fact: 2020. aasta seisuga on üle poole kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest juba vastu võtnud üldise kliimakaitseseaduse, töötavad seda praegu välja või vähemalt kaaluvad seda.[1]
5. Kliimaneutraalsuse saavutamise üheks võtmeks on tarbimise vähendamine ja seda nii teenuste kui ka kaupade lõikes. Miitme protsendi võrra kasvab 2050. aastaks ülemaailmne toidunõudlus võrreldes tänasega?Fun fact: Maailma rahvastik ennustatakse stabiliseeruma tasemel 11 mld aastaks 2100. Seega kasvab rahvastik tänasega võrreldes veel 39%.
6. Kus on sõnastatud Eesti KHG vähendamise eesmärk -80% aastaks 2050 võrreldes 1990. aastaga?Fun fact: Aastal 2020. on Eesti juba täitnud kliimapoliitika põhialused aastani 2050 aastaks 2030 seatud KHG vähendamise eesmärgi -70% võrreldes 1990. aastaga.
7. 2020. aastal maksti taastuvenergia toetusi kokku 103,5 miljoni euro ulatuses. Kui suure osa sellest on katnud tarbijad?
8. Kas usud, et kliimaneutraalsus on saavutatav aastaks 2050 ning kas oled ise valmis muutma oma tarbimisharjumusi (nt minema üle elektriautole, tarbima vähem liha, maksma rohkem elektri eest)?
9. Kus on sõnastatud Eesti kliimaneutraalsuse eesmärk konkreetselt möödetava suurusena ?Fun fact: Kliimaneutraalsus on kokkulepitud arvutuslik tasakaal, kus KHG heide 0 on saavutatud KHG heite ja selle sidumise võrdelisusega. Seega on mõiste poliitiline ja arvutusaluste muutudes ajas muutuv.